rozmiar czcionki A A A
czytano 3672 razy

 

Przewodnicy – psy służbowe

 Informacja dot. policjantów – przewodników oraz psów służbowych realizujących zadania w służbie prewencyjnej Policji w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2009 r.

 

Organizację oraz sposób używania i utrzymania psów służbowych, w tym wykonywanie zadań przez policjantów – przewodników psów służbowych, reguluje Zarządzenie nr 296 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2008 r., w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia.(Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 46 z późn. zm.)

 LICZBA PRZEWODNIKÓW I PSÓW SŁUŻBOWYCH

 W służbie prewencyjnej Policji znajduje się (stan na dzień 30.06.2009 r.),  1331[1] psów służbowych w tym:

 *        1011 psów patrolowo – tropiących,

*        39  psów patrolowych,

*        95 psów do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych,

*        172 psy do wyszukiwania zapachów narkotyków,

*        14 psów do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich.

 Służbę z psami pełni obecnie 1180 policjantów – przewodników, do obowiązków których należy między innymi: efektywne używanie psa w służbie, doskonalenie jego sprawności użytkowej oraz racjonalne żywienie i utrzymanie.

 Szczegółowe dane z uwzględnieniem ogólnej liczby policjantów – przewodników, kategorii psów oraz ich liczby w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Policji szczebla KWP/KSP prezentuje tabela , stanowiąca załącznik do niniejszej Informacji.

 DOBÓR PSÓW DO SŁUŻBY W POLICJI 

 W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. jednostki organizacyjne Policji zakupiły i przekazały do tresury w Zakładzie Kynologii Policyjnej CSP w Legionowie w sumie 78 psów, w tym:

 *        56 psów patrolowo – tropiących,

*        2 psy patrolowe,

*        4 psy do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych,

*        16 psów do wyszukiwania zapachów narkotyków.

 Na uwagę zasługuje fakt pozyskiwania przez wybrane garnizony psów do tresury pochodzących z darowizn oraz realizacji ich zakupów ze środków samorządowych. Mając powyższe na uwadze zasadnym wydaje się zachęcanie jednostek organizacyjnych Policji do pozyskiwania środków finansowych na rzecz zakupu psów służbowych.

 WYCOFANE PSY ZE SŁUŻBY W POLICJI

 W wyniku analizy nadesłanych przez KWP/KSP w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. protokołów wycofania psów ze służby należy stwierdzić, że wycofanych zostało 79 psów służbowych. Zgodnie z podziałem na kategorie, było to:

 *        61 psów patrolowo – tropiących,

*        7 psów do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych,

*        10 psów do wyszukiwania zapachów narkotyków

*        1 pies do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich.

 Do głównych przyczyn wycofania psów ze służby zaliczyć należy stany chorobowe wymagające długotrwałego leczenia nie rokującego poprawy oraz wiek starczy psów.

W większości przypadków, psy po wycofaniu ze służby przekazywane były dotychczasowym przewodnikom, zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 296/08 KGP – pomijając przypadki eutanazji, padnięcia lub zwrotu psa hodowcy w ramach rękojmi.

 PODEJMOWANE INICJATYWY W OBSZARZE PSÓW SŁUŻBOWYCH

 W dniu 25 lutego 2009 roku, weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 2009 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której uzależniony jest wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2009 r. Nr 30, poz. 201). Wymieniony akt prawny gwarantuje powstanie stanowiska Przewodnik psa służbowego, zaszeregowanego w grupie 4, ze stopniem etatowym aspirant sztabowy. Z telefonicznych informacji uzyskanych z KWP/KSP wynika, iż jednostki organizacyjne Policji sukcesywnie realizują postanowienia powyższego rozporządzenia.

 Ponadto, w związku z napływającymi do Komendy Głównej Policji zapytaniami dotyczącymi możliwości pozyskiwania, posiadania i wykorzystywania środków odurzających przez policjantów – przewodników w ramach zajęć doskonalenia zawodowego psów służbowych do wyszukiwania zapachów narkotyków, Biuro Prewencji KGP wspólnie z CSP w Legionowie i po uzgodnieniu z Biurem Prawnym KGP opracowało kompleksową informację w przedmiotowej kwestii, wskazując podstawy prawne oraz drogę do nabywania, przechowywania, ewidencjonowania, używania i niszczenia przez jednostki organizacyjne Policji środków odurzających niezbędnych do prawidłowego procesu dydaktycznego i późniejszego utrzymania sprawności użytkowej psów służbowych we wskazanej kategorii.

 Kolejnym działaniem było skierowanie przez Dyrektora Biura Prewencji KGP w dniu 5 czerwca 2009 r. do Dyrektora Biura Kadr KGP wniosku o opracowanie nowego programu kursu specjalistycznego dla policjantów – przewodników psów do ratownictwa wodnego i wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich na lądzie i w wodzie. Wydaję się, że wdrożenie przedmiotowego szkolenia, może mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz istotne znaczenie w usprawnieniu organizacji użycia psów we wskazanej, rozszerzonej kategorii psów służbowych.

 

[1] Źródło – dane uzyskane z Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Legionowie

Materiał publikowany na stronie Komendy Głównej Policji.

 Zamieszczono na stronie w dniu 12 marca 2011 r.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji OSMOLOGIA.WORTALE.NET.


Dodaj swój komentarz

Pod przeczytanym artykułem można dodawać komentarze. Jednak jeśli komentarz nie będzie dotyczył przeczytanego materiału nie zostanie on dodany przez administratora.

Jeśli chcesz się podzielić swoimi uwagami na temat strony lub napisać do nas w innych sprawach,
skorzystaj z formularza.


Imię:
Treść komentarza:


Przepisz kod z obrazka:

Wszelkie prawa zastrzeżone © Wortale.net | mapa witryny | login